محوطه سازی

پارک فناوری پردیس

اجرای پروژه پارک فناوری پردیس توسط گروه هدف گستر ملیکا
مشاهده جزئیات

دبیرستان امام صادق

اجرای پروژه دبیرستان امام صادق توسط گروه هدف گستر ملیکا
مشاهده جزئیات

خیابان چراغی شهرداری منطقه ۱۰

اجرای پروژه خیابان چراغی شهرداری منطقه ۱۰
مشاهده جزئیات