حضور شرکت HEDEF  در نمایشگاه دبی در تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۱۷ با حضور اکثر کشورهای دنیا