چمن مصنوعی

بوستان دانش

اجرای پروژه بوستان دانش توسط گروه هدف گستر ملیکا
مشاهده جزئیات

ورزشگاه کشوری

اجرای پروژه ورزشگاه شهید کشوری  توسط گروه هدف گستر ملیکا
مشاهده جزئیات

چمن مصنوعی فوتبال

اساسی ترین مزیت استفاده از چمن مصنوعی در مقایسه با چمن طبیعی قابلیت استفاده دائمی و همیشگی از آن است .
مشاهده جزئیات