پارک فناوری پردیس

اجرای پروژه پارک فناوری پردیس توسط گروه هدف گستر ملیکا
مشاهده جزئیات

دبیرستان امام صادق

اجرای پروژه دبیرستان امام صادق توسط گروه هدف گستر ملیکا
مشاهده جزئیات

خیابان چراغی شهرداری منطقه ۱۰

اجرای پروژه خیابان چراغی شهرداری منطقه ۱۰
مشاهده جزئیات

رستم آباد

اجرای پروژه پارک چمران توسط گروه هدف گستر ملیکا
مشاهده جزئیات

پارک چمران

اجرای پروژه رستم آباد توسط گروه هدف گستر ملیکا
مشاهده جزئیات

تالار گرمدره

اجرای پروژه تالار گرمدره توسط گروه هدف گستر ملیکا
مشاهده جزئیات

۱۳ آبان

اجرای پروژه ۱۳ آبان توسط گروه هدف گستر ملیکا
مشاهده جزئیات

بوستان دانش

اجرای پروژه بوستان دانش توسط گروه هدف گستر ملیکا
مشاهده جزئیات

ورزشگاه کشوری

اجرای پروژه ورزشگاه شهید کشوری  توسط گروه هدف گستر ملیکا
مشاهده جزئیات